1. GENERELT

Dr. Bentsens Neseolje er opptatt av personvernet til våre kunder og brukere av nettsiden. Vi arbeider systematisk for å sikre korrekt og sikker behandling av dine personopplysninger.

Denne erklæringen handler om behandlingen av personopplysninger som er innhentet og behandles av Praksisdrift AS for markedsføringsformål og ved bruk av nettsiden Dr. Bentsens Neseolje og våre sosiale mediekanaler. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på etter norsk personopplysningslov og GDPR artikkel 13 og 14 (inntatt i ny personopplysningslov av 15. juni 2018 nr. 38).

Praksisdrift AS er behandlingsansvarlig for behandlinger av personopplysninger som foretas av Dr. Bentsens Neseolje.
Nettsiden dr-bentsens-neseolje.no kan lenke til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som samles inn på disse nettsidene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Praksisdrift AS har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider.

Kontaktinformasjon:
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post: post@dr-bentsens-neseolje.no.

2. MARKEDSFØRING OG BRUK AV NETTSIDEN OG SOSIALE MEDIER

2.1 Formål og bruk
Praksisdrift AS samler inn og behandler personopplysninger for markedsføringsformål, via bruk av hjemmesiden dr-bentsens-neseolje.no og via andre tjenester som for eksempel Facebook.

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, melde seg på kurs, seminarer, arrangementer osv. Vår behandling av dine personopplysninger er derfor basert på ditt samtykke, jf. GDPR art. 6 nr. 1, om ikke annet grunnlag er angitt. Du kan på ethvert tidspunkt trekke tilbake ditt samtykke ved at du tar kontakt med Dr. Bentsens Neseolje og Praksisdrift AS.

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

 • Utsending av nyhetsbrev, informasjon om våre tjenester og annet eventuelt materiell eller markedsføring.
 • Bruk av e-postadresse for nedlastning av media og dokumentasjon fra vår nettside
 • Gi deg informasjon og tilbud om kurs, seminarer og andre arrangementer.
 • For statistikk, aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene, se mer om webanalyse og cookies i punkt 2.3.

2.2 Hvilke opplysninger behandles?
Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson, mens ikke-personlig identifiserbar informasjon ikke avslører din identitet.

Vi kan samle inn og behandle følgende opplysninger via nettsiden:

 • Du kan abonnere på nyhetsbrev mv. slik at du mottar e-post fra Dr. Bentsens Neseolje om aktuelle nyheter, tilbud, informasjon om produkter fra tredjeparter, kurs mv. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere fornavn, etternavn, firma, stilling og e-postadresse.
 • Hvis du retter en henvendelse til Dr. Bentsens Neseolje via nettsidene, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
 • dr-bentsens-neseolje.no kan benytte verktøy for brukerundersøkelser. Det er frivillig å delta i brukerundersøkelser. Ved gjennomføringen av undersøkelsen kan du velge å være anonym eller ikke.
 • Når du besøker dr-bentsens-neseolje.no registreres din IP-adresse. Vi knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningen bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

2.3 Webanalyse, sosiale medier og cookies
Dr. Bentsens Neseolje bruker vanlige, kommersielt åpne digitale verktøy for webanalyse, slik som Google Analytics og Hotjar. Vi bruker løsningene for å samle anonyme opplysninger om brukerne av nettsiden slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet.

Informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning, tidspunkt for besøk, hvilke sider pådr-bentsens-neseolje.no som besøkes, hva det ble klikket på i løpet av besøket og avsendernettside. Dr. Bentsens Neseolje knytter ikke opplysningen om IP-adresse direkte til deg som bruker. Opplysningen anonymiseres og brukes ikke til annet enn analyseformål.

Sosiale medier
Dr. Bentsens Neseolje har profilsider i følgende sosiale medier;

Profilene er opprettet i henhold til brukervilkårene hos de respektive kanalene. For å følge våre profiler kreves brukerkonto i hvert av de sosiale mediene, og ved å opprette konto og følge våre profiler godtar brukeren kanalens vilkår for bruk. Praksisdrift AS følger retningslinjer for kontoadministratorer og behandler personopplysninger i henhold til vilkår for behandling i den enkelte kanal.

Cookies
Dr. Bentsens Neseolje benytter cookies. Cookies er små informasjonkapsler som nettsiden lagrer på datamaskinen eller den mobile enheten din. Dette gjør at nettsiden blant annet kan huske handlingene eller preferansene dine over tid og for å vise mest mulig relevant innhold og annonsering til deg på dr-bentsens-neseolje.no og på andre sider.

dr-bentsens-neseolje.no bruker følgende cookies:

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Forhåndsinnstilling i nettleser om at brukeren aksepterer cookies anses som et samtykke. Du kan alltid velge å ikke akseptere en cookie ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise cookie eller til at du må godkjenne en cookie, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

For å lese mer om cookies, inkludert hvordan du kan reservere deg mot disse på datamaskinen din, se for eksempel: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

2.4 Lagring og oppbevaring
Vi behandler og lagrer personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger hvis du ikke lenger ønsker å benytte tjenesten eller ber oss om å slette opplysningene. For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

 

3. FORRETNINGSVIRKSOMHETEN

3.1 Behandlingsansvarlig
Gjennomføringen av forretningsvirksomheten kan innebære behandling av personopplysninger om enkeltpersoner som mottas fra kunde. Kunden er ansvarlig for at personopplysningene overføres til Dr. Bentsens Neseolje og Praksisdrift AS i samsvar med reglene i personopplysningsloven. I den videre behandling av personopplysningene er Dr. Bentsens Neseolje og Praksisdrift AS behandlingsansvarlig.

Personopplysningene behandles som ledd i utføringen av ordre og eventuelle øvrige instrukser fra kunden.

Fakturering
Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura som sendes til virksomheten dersom kunden ber om dette. For privatkunder, benyttes personens private postadresse eller annen oppgitt adresse for utsendelse av faktura. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) for virksomhetskunder og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å oppfylle avtalen med den registrerte) for privatkunder.

IT-drift og sikkerhet
Personopplysninger i Dr. Bentsens Neseolje og Praksisdrift AS IT-systemer vil også kunne behandles av oss eller våre leverandører for å ivareta administrasjon, drift og sikkerhet i systemene. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) og rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artiklene 32 og 6 nr. 1 bokstav c.

3.3 Lagring og oppbevaring av regnskapsdokumenter
Vi oppbevarer regnskapsdokumenter som hovedregel i 5 år etter at ordre er avsluttet, i tråd med lover og generell regskapspraksis. Etter at en sak er avsluttet vil den bli lagret i vårt arkivsystem. Lagring i det angitte tidsrommet er vurdert som nødvendig av hensyn både til kunden og for Dr. Bentsens Neseolje og Praksisdrift AS berettigede interesser, siden det i ettertid kan komme opp spørsmål eller en tvist hvor den informasjonen som er lagret på en sak igjen kan bli aktuell. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining, jf. den berettigede interessen angitt over) og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), jf. personopplysningsloven (ny 2018) § 11.

Regnskapslovgivning pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom, som hovedregel 3,5 år eller 5 år.

 

4. DATABEHANDLERE OG OVERFØRING AV OPPLYSNINGER TIL UTLANDET

For behandling av personopplysninger beskrevet ovenfor, har Dr. Bentsens Neseolje og Praksisdrift AS inngått avtale med enkelte underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne (databehandlere).

Dette omfatter blant annet:

 • Leverandører av IT tjenester og systemer.
 • Leverandør(er) for hosting, utvikling og drift av nettside
 • Leverandør(er) av verktøy for webanalyse og retargeting

Dr. Bentsens Neseolje og Praksisdrift AS servere er p.t. plassert i Tyskland, men vi eller våre leverandører kan bruke underleverandører i innlandet og/eller utlandet. Eventuell overføring av personopplysninger til land utenfor EØS er basert på lovlig grunnlag, for eksempel EUs standardavtaler.

 

5. HVORDAN SIKRER VI OPPLYSNINGENE?

Vi har etablert rutiner for beskyttelse av informasjon og personvern. Vi vil bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler personopplysninger i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter lovgivningen.

 

6. DINE RETTIGHETER

Alle registrerte personer har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger etter GDPR artikkel 13 og artikkel 14. Praksisdrift AS har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Dr. Bentsens Neseolje og Praksisdrift AS behandler personopplysninger om deg, har du, med visse forbehold, rett til:

 • å få bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles, og – hvis det er tilfellet, innsyn i egne opplysninger og informasjon om behandlingen,
 • å få rettet uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg,
 • på nærmere angitte vilkår i loven kan du be om at behandlingen begrenses eller protestere mot behandlingen,
 • å få opplysninger om deg slettet hvis lovens vilkår er oppfylt,
 • å be om at opplysningene vi har om deg overføres til en annen behandlingsansvarlig der behandlingen er basert på ditt samtykke, eller
 • hvis behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake

Den registrertes rettigheter gjelder ikke ubetinget. For eksempel gjelder retten til informasjon og innsyn etter GDPR artikkel 13, 14 og 15 ikke for opplysninger som «i lov eller i medhold av lov er underlagt taushetsplikt», jf. personopplysningsloven § 16. Straffeloven § 211 pålegger advokater taushetsplikt for opplysninger betrodd dem i anledning stillingen eller oppdraget.

Dersom du ikke er fornøyd med vår behandling av personopplysninger, kan du også klage til Datatilsynet.

Dr. Bentsens Neseolje og Praksisdrift AS benytter seg ikke av automatiserte avgjørelser, herunder profilering.

 

7. SAMTYKKE, LOVVALG OG VERNETING

Personvernerklæringen gjelder for alle vår kunder og for brukere av våre nettsider. Ved å bruke vår nettside og ved å motta våre tjenester aksepterer du at personopplysninger kan behandles i samsvar med denne erklæringen. Dr. Bentsens Neseolje og Praksisdrift AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Narvik i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger oppdragsbekreftelse eller av preseptorisk rett.

 

8. ENDRINGER I ERKLÆRINGEN

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere erklæringen. Alle endringer er gjeldene fra tidspunktet de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon.

Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.

Presseansvarlig:
Gründer Dr. Paal Bentsen

Org.nr. 
986 596 062